തണ്ണിമത്തന്‍ കൃഷി

അനുയോജ്യമായ മണ്ണും, കാലാവസ്ഥയും: നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന വരണ്ട കാലാവസ്ഥയാണ് തണ്ണിമത്തന്‍ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം 3035 ീഇ വരെയുള്ള താപനില ഈ വിളയ്ക്ക് ഉത്തമമായി കാണുന്നു. മണല്‍ പ്രദേശങ്ങളാണ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം.
നടീല്‍ സമയം : നവംബര്‍, ജനുവരി

watermelon-plant1-456x400

ആവശ്യമായ വിത്ത് : 3.5  5 കി.ഗ്രാം./ഹെക്ടര്‍.
നടീല്‍ അകലം: വിത്തു തടങ്ങളിലോ/ കുഴിയിലോ 2 ഃ 3 മീ എന്ന അകലത്തില്‍ നടാവുന്നതാണ്.
വളപ്രയോഗം : അടിവളമായി അഴുകിയ ചാണകപൊടിയോ / കമ്പോസ്‌റ്റോ 2025 ടണ്‍ വരെ ഹെക്ടറിനു നല്‍കാവുന്നതാണ്.
വിള പരിചരണം: ആദ്യഘട്ടങ്ങളില്‍ നന അത്യാവശ്യമാണ്. കായ വന്നു കഴിഞ്ഞാല്‍ നന കുറയ്ക്കാം

You must be logged in to post a comment Login