തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒ. രാജഗോപാലിന്റെ ലീഡ് കുറയുന്നു

തിരു: തിരുവനന്തപുരത്ത് 72 ശതമാനം വോട്ടെണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ 4378 എന്ന നിലയിലേക്ക് രാജഗോപാലിന്റെ ലീഡ് കുറഞ്ഞു

You must be logged in to post a comment Login