പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഉള്ള നികുതി കുറയ്ക്കാനാവില്ലെന്ന് സർക്കാർ

petrol door delivery decrease in petrol price gujarat cuts down fuel price

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഉള്ള നികുതി കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഉള്ള നികുതി കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ. നികുതി കുറച്ചാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനത്തെ അത് കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് നിയമ സഭയെ അറിയിച്ചു.

You must be logged in to post a comment Login