ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക് പലിശനിരക്ക് പുതുക്കി

കൊച്ചി : ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക്  സ്വദേശ -വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളില്‍  പലിശനിരക്ക് പുതുക്കി.  60 മുതല്‍ 119 ദിവസം വരെയുള്ള സ്വദേശ  നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് 7.00 ശതമാനത്തില്‍ നിന്നും 8.50 ശതമാനമായി നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തി. 7 മുതല്‍ 45 ദിവസം വരെയുള്ള സ്വദേശ നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ പലിശനിരക്ക്  5.00 ശതമാനം ലഭ്യമാകും. മറ്റു നിക്ഷേപ കാലാവധികളില്‍ 46 മുതല്‍ 59 ദിവസം വരെ 7.00 ശതമാനം, 120 മുതല്‍  180 ദിവസം വരെ 7.00 ശതമാനം, 181 ദിവസം മുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനു താഴെ വരെ 8.25 ശതമാനം, ഒരുവര്‍ഷം മുതല്‍ 399 ദിവസം വരെ 8.75 ശതമാനം, 400 ദിവസം 9.00 ശതമാനം, 400 ദിവസത്തിനു മുകളില്‍ 8.75 ശമാനം എന്നി നിരക്കിലാണ് പലിശ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കന്നത്..


സ്വദേശവാസികളായ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് 0.5 ശതമാനം (അരശതമാനം)  അധികം പലിശ ലഭിക്കും.
വിദേശ ഇന്ത്യാക്കാരുടെ നിക്ഷേപകാലാവധി മൂന്നു വര്‍ഷമോ അതിലധികമോ  ആണെങ്കില്‍ നിലവിലുള്ള പലിശനിരക്ക് 8.75 ശമാനത്തില്‍ നിന്നും 9.00 ശതമാനത്തിലേക്കും  ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ നിരക്ക് ആഗസ്റ്റ് 21 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നു.

You must be logged in to post a comment Login