സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവില കുറഞ്ഞു; 1 രൂപ കുറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനം നികുതി കുറച്ചത് വഴി

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവില കുറഞ്ഞു. പെട്രോളിന് 1 രൂപ 10 പൈസ കുറഞ്ഞ് 81.48 ആയി. ഡീസലിന് 1 രൂപ 8 പൈസ കുറഞ്ഞ് 74.10 ആയി.സംസ്ഥാനം നികുതി കുറച്ചത് വഴിയാണ് 1 രൂപ കുറഞ്ഞത്. എണ്ണക്കമ്പനികള്‍ ഇന്ന് കുറച്ചത് പെട്രോളിന് 10 പൈസയും ഡീസലിന് 8 പൈസയും മാത്രമാണ്.

You must be logged in to post a comment Login