സ്വര്‍ണ വില പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു

Gold_belt_Tamil_Oddiyanam_3 സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22160 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2770 രൂപയാണ് സ്വര്‍ണത്തിന്റെ ഇന്നത്ത വില. ആഗോള വിപണിയിലെ വിലയിടിവാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും വിലയിടിവിന് കാരണമായത്. ആഗോള വിപണിയിലെ വില ട്രോയ് ഔണ്‍സിന്(31.1ഗ്രാം) 7.10 ഡോളര്‍ കുറഞ്ഞ് 1257.20 ഡോളറായി.

You must be logged in to post a comment Login